Aktuality


 • 01. 02. 2024

  Semináře o DTM pro obce - prezentace ze semináře

  Proběhly první semináře pro obce Zlínského kraje, které se týkají digitální technické mapy. Od 1.7.2024 startují digitální technické mapy ve všech krajích a obcím jako vlastníkům dopravní a technické infrastruktury vznikají povinnosti vkládat do DTM údaje o své infrastruktuře. Aktuální informace, jak tyto povinnosti zvládnout, se dozvíte na semináři. Celkem je naplánováno 10 termínů seminářů, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce zástupců obcí Zlínského kraje.

  Program seminářů:

  • Registraci obcí do informačního systému DMVS (IS DMVS), který provozuje Český úřad zeměměřický a katastrální – prioritou je zaregistrovat všechny obce Zlínského kraje!
  • Správné nastavení rozsahů editace a částí dopravní a technické infrastruktury (DTI) podle toho, jaké inženýrské sítě obec vlastní. Důležité je udělat evidenci všech inženýrských sítí ve vlastnictví obce.
  • Informace o probíhající zakázce na konsolidaci dat technické infrastruktury ve vlastnictví obcí z datového skladu JDTM ZK. Data pro obce připravíme ve formátu a struktuře, ve které je budou vkládat (importovat) do nové DTM.
  • Upřesnění variant importu dat technické infrastruktury ve vlastnictví obcí do DTM prostřednictvím IS DMVS
  • Chystaný projekt „Rozvoj DTM ve Zlínském kraji“.

  Registrace na další termíny seminářů: https://forms.office.com/e/y7iBkD6W7T

  Prezentace ze semináře DTM pro obce - aktualizovaná verze


 • 30. 01. 2024

  Projekt Rozvoj DTM ZK - seznam zapojených obcí

  Seznam obcí, které se v průběhu léta 2023 zapojily do dotazníkového šetření na pořízení dat dopravní a technické infrastruktury z projektu Rozvoj DTM ZK

  Zlínský kraj požádal v rámci V. výzvy z Národního plánu obnovy o podporu projektu Rozvoj digitální technické mapy Zlínského kraje (Rozvoj DTM ZK). Projekt je určen k pořízení dat dopravní infrastruktury (DI) a technické infrastruktury (TI) ve vlastnictví obcí. 

  V souvislosti s novelizací zákona o zeměměřictví, jež nabývá účinnosti od 1.7.2024, budou obce, jako vlastníci dopravní a technické infrastruktury (DTI), plnit povinnosti tzv. „Editora“, který zapisuje údaje o své DTI do digitální technické mapy kraje (DTM ZK) a odpovídá za jejich správnost, úplnost
  a aktuálnost. Zlínský kraj jim proto pomáhá s pořízením dat, aby tyto povinnosti obce mohly plnit.

  Níže je uveden seznam obcí Zlínského kraje, které se do dotazníkového šetření zapojily a mají zájem o spolupráci na Projektu Rozvoj DTM ZK. Momentálně probíhá posouzení dotační žádosti u nadřízeného orgánu. Pokud bude projekt schválen, Zlínský kraj pořídí data DTI do výše schváleného finančího objemu.

  Rozvoj_DTMZK_zapojene_obce.pdf (zlinskykraj.cz)

   


 • 25. 01. 2024

  Semináře pro obce Zlínského kraje – únor 2024

  Začátkem února chystáme pro starosty a starostky obcí Zlínského kraje semináře týkající se problematiky digitální technické mapy (DTM). Od 1.7.2024 nabývá účinnosti novela zákona o zeměměřictví, která mimo jiné ukládá také nové povinnosti vlastníkům technické a dopravní infrastruktury, tedy i obcím. Vlastníci jsou zodpovědní za vkládání a aktualizaci údajů o dopravní a technické infrastruktuře do DTM.

  Rádi bychom zástupce obcí s výše uvedenou problematikou DTM osobně a podrobně seznámili a vysvětlili vše potřebné. Abychom informace předali co nejvíce zástupcům obce, zorganizovali jsme sérii seminářů, věnujících se výhradně tématu DTM, aby bylo pro každého možné si vybrat vyhovující termín.

  Jednotlivé semináře se zaměří především na:

  • Registraci obcí do informačního systému DMVS (IS DMVS), který provozuje Český úřad zeměměřický a katastrální – prioritou je zaregistrovat všechny obce Zlínského kraje!
  • Správné nastavení rozsahů editace a částí dopravní a technické infrastruktury (DTI) podle toho, jaké inženýrské sítě obec vlastní. Důležité je udělat evidenci všech inženýrských sítí ve vlastnictví obce.
  • Informace o probíhající zakázce na konsolidaci dat technické infrastruktury ve vlastnictví obcí z datového skladu JDTM ZK. Data pro obce připravíme ve formátu a struktuře, ve které je budou vkládat (importovat) do nové DTM.
  • Upřesnění variant importu dat technické infrastruktury ve vlastnictví obcí do DTM prostřednictvím IS DMVS
  • Chystaný projekt „Rozvoj DTM ve Zlínském kraji“.

  Vzhledem ke složitosti tématu Vám doporučujeme, abyste na seminář přijeli v případě potřeby s další osobou, která Vám bude pomáhat s registrací a nastavováním rozsahů a částí v systému IS DMVS.

  Registrovat na seminář se můžete na: https://forms.office.com/e/y7iBkD6W7T

  Těšíme se na viděnou.

  Foto z loňského semináře o DTM pro obce


 • 14. 12. 2023

  Výdej dat základní prostorové situace z DTM ZK

  V datovém skladu DTM ZK jsou již importovaná všechna data základní prostorové situace ve verzi JVF DTM 1.4.2.3. Je možné se přihlásit pomocí NIA, požádat o výdej dat a data si stáhnout. 

  Jedná se o ad hoc výdej stavových dat ZPS a jsou k dispozici ve formátech JVF DTM, DGN, SHP a GPKG.

  Návod je v sekci Dokumenty - Dokumenty | Digitální technická mapa Zlínského kraje testovací provoz (zlinskykraj.cz)

   

  Výběr datové sady pro výdej dat


 • 23. 11. 2023

  Portál DMVS - registrace a nastavení rozsahů editace a částí DTI

  Všichni vlastníci sítí dopravní a technické infrastruktury (tedy i obce) budou mít od příštího roku povinnost předávat údaje o své infrastruktuře do DTM. Zodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost těchto údajů. Tuto povinnost mohou svěřit jinému subjektu - editorovi.

  Vstupním místem je informační systém Digitální mapy veřejné správy https://dmvs.cuzk.cz/portal, který provozuje Český úřad zeměměřický a katastrální. V tomto informačním systému je potřeba se zaregistrovat a nastavit si rozsahy editace a části dopravní a technické infrastruktury.

  Rozsah editace DTI je takový prostor pro editaci, který je možné svěřit editorovi. Rozsahy editace jsou rozděleny po skupinách podle Vyhlášky 393/2020 Sb. ve znění vyhlášky 186/2023 Sb., o digitální technické mapě kraje. Skupiny jsou např. vodovod, kanalizace, elektrické vedení (zde patří i veřejné osvětlení). Důležité jsou skupiny sdílená stavba technické infrastruktury a zařízení staveb technické infrastruktury, ve kterých jsou společné prvky pro více sítí.

  Části DTI - jsou území pokrývající prvky DTI a ochranná pásma jednoho vlastníka v jedné skupině prvků DTI. Budou sloužit jako dotčená území pro vyjadřování k existenci sítí.

  Na stránkách ČÚZK naleznete:


 • 23. 11. 2023

  Byla schválena nová verze JVF DTM 1.4.3.

  Koordinační rada správců DMVS a DTM schválila 22.11.2023 novou verzi jednotného výměnného formátu DTM (JVF DTM) 1.4.3. Dokumentace k této verzi je zveřejněna na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního https://cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx.

  Změny v nové verzi JVF DTM jsou zejména v oblasti technické infrastruktury. Nasazení nové verze na produkční prostředí IS DMVS a IS DTM krajů se počítá v 1. čtvrtletí roku 2024.


 • 29. 09. 2023

  Novinky v DTM Zlínského kraje

  Nové digitální technické mapy se dokončují nejen ve Zlínském kraji, ale i ve všech ostatních krajích. V současné době probíhá testovací provoz a tzv. datová optimalizace. Je to období velmi intenzivní spolupráce krajů, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a dalších zúčastněných subjektů, jehož hlavním úkolem je vše vyladit a otestovat tak, aby v den zahájení ostrého provozu bylo vše plně funkční.

  Ve Zlínském kraji jsou předána a zkontrolována všechna data pořízená z projektu Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji. Data byla předána a importována do informačního systému DTM ZK (IS DTM ZK) ve verzi jednotného výměnného formátu 1.4.2.1. V současné době dokončujeme datovou stabilizaci, probíhá převod dat do aktuální verze jednotného výměnného formátu 1.4.2.3, který musí proběhnout před spuštěním DTM ZK v pilotním provozu. Převod na novou verzi JVF DTM bude výhodnější provést v datovém skladu IS DTM ZK. Výhodou je, že budou převedena všechna data ZPS stejným způsobem a současně si také otestujeme spolu s ostatními kraji a ČÚZK přechod na novou verzi JVF DTM ještě dřív, než bude spuštěn pilotní a následně ostrý provoz.

  Pořizovala se i data dopravní a technické infrastruktury pro obce Zlínského kraje. Data prošla odbornou kontrolou a jsou předána Zlínskému kraji. Nyní je nutné provést ještě závěrečné úpravy, aby bylo možné data vložit do nové DTM prostřednictvím IS DMVS. Jedná se zejména o doplnění identifikátorů vlastníka, správce, provozovatele a editora dopravní a technické infrastruktury. Tyto údaje budou známy až po registraci obce do Registru subjektů DMVS. Pro doplnění všech potřebných údajů bude potřeba také nastavit tzv. rozsahy editace DTI (dopravní a technické infrastruktury). Návod pro nastavení bude k dispozici v půlce září na stránkách ČÚZK. Data pořízená z projektu upraví Zlínský kraj a připraví je pro obce tak, aby je bylo možné importovat do DTM bez dalších úprav.

  Data technické infrastruktury z datového skladu JDTM ZK budou převedena do JVF DTM a také připravena pro import do DTM.

  Zároveň intenzivně testujeme služby a rozhraní s centrálním IS DMVS. Pro dokončení testování některých služeb je nutné, aby byla provedena datová stabilizace, tj. mít naplněný datový sklad daty v aktuální verzi JVF DTM. Teprve poté se může finálně testovat nejen funkcionalita, ale i prostupnost a limity služeb a vzájemně doladit systémy, aby vše fungovalo bez vážnějších problémů.

  Zlínský kraj také připravuje další projekt Rozvoj digitální technické mapy Zlínského kraje, který je zaměřen na další pořizování dat dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí Zlínského kraje. Obce byly opět osloveny dotazníkem, který vyplnilo 185 obcí. Cílem tohoto projektu je rozšíření datového obsahu DTM daty o dopravní a technické infrastruktuře ve vlastnictví obcí a pomoci tak obcím v kraji s plněním jejich zákonných povinností.


 • 16. 08. 2023

  Novela vyhlášky o digitální technické mapě kraje

  Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 186/2023 vyhláška, kterou se novelizuje vyhláška č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje. Tato novelizace vyhlášky zpřehledňuje datový model DTM a reaguje na nutné úpravy vzhledem k provozu DTM. Novela je promítnuta do verze jednotného výměnného formátu DTM 1.4.2.3.

  Vyhláška o digitální technické mapě kraje stanoví:

  • obsah DTM
  • zjednodušený způsob vedení DTM
  • způsob předávání údajů o změnách obsahu DTM
  • výměnný formát DTM
  • poskytování údajů z DTM
  • obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců DTI
  • obsah seznamu editorů DTM.

 • 16. 08. 2023

  Byla spuštěna produkční verze IS DMVS

  Český úřad zeměměřický a katastrální spustil 3. 7. 2023 produkční verzi informačního systému Digitální mapa veřejné správy (IS DMVS).

  Vstupní adresa Portálu DMVS je https://dmvs.cuzk.cz/portal.

  IS DMVS zastřešuje krajské systémy digitálních technických map a zajišťuje funkce, které je nutné řešit na centrální úrovni:

  • vytvoření společného rozhraní pro zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a digitálních technických map krajů,
  • vytvoření jednotného rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci digitálních technických map krajů a pro zápis do digitálních technických map krajů,
  • vedení seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury, včetně údajů o tom, v jakém území působí,
  • vedení seznamu editorů digitálních technických map krajů a osob, které za editora plní jeho editační povinnost, včetně rozsahu jejich oprávnění k editaci.

  ​Vlastníci, správci a provozovatelé dopravní a technické infrastruktury a jejich editoři se mohou registrovat do Registru subjektů IS DMVS. Krajské informační systémy digitálních technických map budou napojeny podle dohodnutých a schválených etap testovacího a pilotního provozu.


 • 03. 05. 2023

  Novela zákona

  Dne 5. 4. 2023 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 88/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů.

  Účinnost zákona nastává dnem 1. 7. 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 14, 22, 25,28 a 42, která nabývají účinnosti dnem 1. 7.2024.


 • 03. 05. 2023

  Integrační prostředí

  Český úřad zeměměřičský a katastrální zpřístupnil integrační prostředí IS DMVS s označením „INT1“. Jde o „testovací prostředí“ pro prověření komunikace mezi IS DMVS, jako centrálního prvku digitálních technických map, a informačními systémy vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury. Veškerou potřebnou dokumentaci pro práci v „INT1“ a potřebné podmínky jsou uvedeny ZDE.

RSS